Түр хамгаалах байрны засвар тохижилтын ажлыг хийлээ.

Дүүргийн Жендэрийн салбар хорооны санхүүжилтээр нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх “Түр хамгаалах байр”-ны засвар, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.