Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам