Багахангай дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх зорилтын биелэлт