“Хүүхдийн эрхийн эсрэг зөрчил, хүчирхийллийг та заавал мэдээлээрэй!

Хүүхдийн эрхийн эсрэг зөрчил, хүчирхийллийг та заавал мэдээлэх үүрэгтэй!!!!