ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС 8 дугаар зүйл. Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал 8.1.Эцэг, эх, асран хамгаалагч гэр бүлийн орчинд, багш, сургуулийн ажилтан сургуулийн орчинд, хуулиар үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллага, хуулийн этгээд бусад орчинд өөрсдийн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх замаар хүүхдийг түүний хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил, төлөвшилд, сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тоглоом, мэдээ, мэдээлэл зар сурталчилгаа,

Нийтлэсэн: 2019-01-02 | Үзсэн: 33412Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС 7 дугаар зүйл. Хүүхдийн хамгаалуулах эрх 7.1.Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй. 7.3.Хүүхэд өөрийн нэр төр, гэр бүлийн амьдрал, эрүүл мэнд, хувийн харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдал, хувийн орон зайгаа хамгаалуулах эрхтэй. 7.4.Хүүхэд

Нийтлэсэн: 2019-01-02 | Үзсэн: 33410Дэлгэрэнгүй

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС 6.20 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийн зөрчил 3.Хүүхдийг: 3.1.өөрийнх нь ба эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл, сурталчилгаанд ашигласан бол хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Нийтлэсэн: 2019-01-02 | Үзсэн: 33408Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Нийтлэсэн: 2018-06-11 | Үзсэн: 33398Дэлгэрэнгүй